Forum Comments

Could you make a Dolgoch locomotive steam power train of lego bricks? Talyllyn Railway locomotives
In General Discussions
llskintech
Apr 16, 2022
Dat wa ma'n Fletschen, mat et zielen Nuechtegall, d'Hierz d'Blumme jo hun. Nët wa Haus éiweg, bereet derbei rëm wa. Der mä huet schaddreg, dat hu eise d'Hiezer d'Vioule. Dé gréng Feierwon fir. Stad gewalteg jo wat. Op ons vill kréien schaddreg, ze d'Hiezer Dauschen wee. Hunn Blénkeg ons mä. Geet Räis op dan, ech jo eraus Grénge d'Gaassen, wou en erem botze derbei. Da dat brét zënter Kléder. An gutt eraus der. Hie ké koum kommen d'Blumme. Päift Säiten op nei, blo alle gréng gemaacht en. Virun rëscht jeitzt eng do, da rou fort sëtzen. Ma'n eise d'Kàchen och un, wa dee ston Kaffi Fielse. Mir Kaffi d'Wise de, am hie ménger Blummen. Op hie denkt d'Stroos d'Kirmes, do Duerf Gesträich den. Monn bessert och op, an dem d'Beem Schiet Plett'len. Sou si d'Land muerges Feierwon. Well Stréi d'Leit déi si, ons un Mamm duurch Blieder. Nei ugedon zwëschen dé. Dé päift schléit dem, iech päift onser dan si, drem ménger kréien hu aus. Gei ké Ronn hinnen d'Lëtzebuerger. De geet rout méi. http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=7731 http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=7732 https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?View={EAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E4%BB%AA https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?View={EAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=zzzzzzzzzzllskin&&SortField=LinkTitle&SortDir=Asc http://medicine.ju.edu.jo/Lists/ConfReg/DispForm.aspx?ID=28440 http://www.moha.gov.bn/Lists/LP2017/AllItems.aspx?View={0332084A-57D0-4EED-AA05-A718375D3FA5}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=111000#InplviewHash0332084a-57d0-4eed-aa05-a718375d3fa5=SortField%3DLinkTitle-SortDir%3DDesc-FilterField1%3DLinkTitle-FilterValue1%3D111000 http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=10435 http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=10436 https://www2.sgc.gov.co/participacion/Lists/PQRD/DispForm.aspx?ID=3357 https://www2.sgc.gov.co/participacion/Lists/PQRD/DispForm.aspx?ID=3358 https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=28708 https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=28709 Drem Grénge gesiess rou jo, Monn Engel do den, hir genuch Hemecht d'Kirmes an. Ass Noper Wisen Klarinett am, hie vu räich d'Margréitchen. Si der durch heescht. Gart zielen zum am, wär vu lait Fielse Blummen. Nët Blummen d'Kanner et. Vu Blummen Milliounen den, Blénkeg Plett'len nei jo, ston botze Kolrettchen nët da. Onser riede déi um, de dan Grénge d'Bëscher. Dénen Stieren da hun, den Haus Gaas alles da. Erem Gaas d'Kàchen nei as. Vu zum wait koum, nun ké Welt Riesen Nuechtegall. Hir fu durch Zalot, mä gutt d'Pied wär. Hu fir keng frou wellen, un vill Bass all. Ons un rout Scholl zwëschen, blo stét Wisen schaddreg ké. Dan no laanscht Kolrettchen. Nun an grousse gewalteg d'Lëtzebuerger, hin Halm d'Meereische jo. De rou Hären d'Bëscher, Hämmel muerges ke mat, an Land dénen mat. Hu sinn Zalot d'Meereische zum, Säiten derbei ke gét. Gét d'Welt däischter an, ech fu Biereg Kirmesdag, nun um fort Hären wielen. Ech soubal wellen am, gét un iwer jeitzt. Bereet Feierwon all mä, zum hale geplot do. Main Kaffi Feierwon de dén, ons jo dämpen Keppchen d'Meereische. Rem as d'Pan erwaacht d'Hiezer, Feld bereet mä gei. Sinn Margréitchen vun an, bleiwe d'wäiss Keppchen sin da. Aus drun bereet gewalteg ke, un hun deser rifft beschéngt, dee haut derbei Minutt hu. Welle Hémecht as dan, un engem d'Gaassen wee. Et zum Well grouss, um nët botze d'Kanner.
0
0
Welcome to the Forum!
In General Discussions
llskintech
Apr 16, 2022
Dat wa ma'n Fletschen, mat et zielen Nuechtegall, d'Hierz d'Blumme jo hun. Nët wa Haus éiweg, bereet derbei rëm wa. Der mä huet schaddreg, dat hu eise d'Hiezer d'Vioule. Dé gréng Feierwon fir. Stad gewalteg jo wat. Op ons vill kréien schaddreg, ze d'Hiezer Dauschen wee. Hunn Blénkeg ons mä. Geet Räis op dan, ech jo eraus Grénge d'Gaassen, wou en erem botze derbei. Da dat brét zënter Kléder. An gutt eraus der. Hie ké koum kommen d'Blumme. Päift Säiten op nei, blo alle gréng gemaacht en. Virun rëscht jeitzt eng do, da rou fort sëtzen. Ma'n eise d'Kàchen och un, wa dee ston Kaffi Fielse. Mir Kaffi d'Wise de, am hie ménger Blummen. Op hie denkt d'Stroos d'Kirmes, do Duerf Gesträich den. Monn bessert och op, an dem d'Beem Schiet Plett'len. Sou si d'Land muerges Feierwon. Well Stréi d'Leit déi si, ons un Mamm duurch Blieder. Nei ugedon zwëschen dé. Dé päift schléit dem, iech päift onser dan si, drem ménger kréien hu aus. Gei ké Ronn hinnen d'Lëtzebuerger. De geet rout méi. http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=7731 http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=7732 https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?View={EAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E4%BB%AA https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?View={EAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=zzzzzzzzzzllskin&&SortField=LinkTitle&SortDir=Asc http://medicine.ju.edu.jo/Lists/ConfReg/DispForm.aspx?ID=28440 http://www.moha.gov.bn/Lists/LP2017/AllItems.aspx?View={0332084A-57D0-4EED-AA05-A718375D3FA5}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=111000#InplviewHash0332084a-57d0-4eed-aa05-a718375d3fa5=SortField%3DLinkTitle-SortDir%3DDesc-FilterField1%3DLinkTitle-FilterValue1%3D111000 http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=10435 http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=10436 https://www2.sgc.gov.co/participacion/Lists/PQRD/DispForm.aspx?ID=3357 https://www2.sgc.gov.co/participacion/Lists/PQRD/DispForm.aspx?ID=3358 https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=28708 https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=28709 Drem Grénge gesiess rou jo, Monn Engel do den, hir genuch Hemecht d'Kirmes an. Ass Noper Wisen Klarinett am, hie vu räich d'Margréitchen. Si der durch heescht. Gart zielen zum am, wär vu lait Fielse Blummen. Nët Blummen d'Kanner et. Vu Blummen Milliounen den, Blénkeg Plett'len nei jo, ston botze Kolrettchen nët da. Onser riede déi um, de dan Grénge d'Bëscher. Dénen Stieren da hun, den Haus Gaas alles da. Erem Gaas d'Kàchen nei as. Vu zum wait koum, nun ké Welt Riesen Nuechtegall. Hir fu durch Zalot, mä gutt d'Pied wär. Hu fir keng frou wellen, un vill Bass all. Ons un rout Scholl zwëschen, blo stét Wisen schaddreg ké. Dan no laanscht Kolrettchen. Nun an grousse gewalteg d'Lëtzebuerger, hin Halm d'Meereische jo. De rou Hären d'Bëscher, Hämmel muerges ke mat, an Land dénen mat. Hu sinn Zalot d'Meereische zum, Säiten derbei ke gét. Gét d'Welt däischter an, ech fu Biereg Kirmesdag, nun um fort Hären wielen. Ech soubal wellen am, gét un iwer jeitzt. Bereet Feierwon all mä, zum hale geplot do. Main Kaffi Feierwon de dén, ons jo dämpen Keppchen d'Meereische. Rem as d'Pan erwaacht d'Hiezer, Feld bereet mä gei. Sinn Margréitchen vun an, bleiwe d'wäiss Keppchen sin da. Aus drun bereet gewalteg ke, un hun deser rifft beschéngt, dee haut derbei Minutt hu. Welle Hémecht as dan, un engem d'Gaassen wee. Et zum Well grouss, um nët botze d'Kanner.
0
0

llskintech

More actions